ANALIZA ŹRÓDEŁ

Analiza źródeł zainteresowania się psychologii zmianami osobowości uzmysławia całą złożoność tej problematyki, ale także stwarza szansę pewnego jej uporządkowania. Sądzę, że sensowne będzie rozpatrzenie jej na dwóch płaszczyznach, które wyraźnie uwidoczniły się w dotychczaso­wej analizie. Sprowadzają się one do wymiarów: 1. zmiany patologicznej zmiany rozwojowej, oraz 2. zmiany naturalnej — zmiany sztucznej. Wydaje się, że każdą koncepcję teoretyczną zmiany osobowości można zlokalizować w dwuwymiarowej przestrzeni.Przyjmuję, że dokonane rozróżnienie można uznać za wartościowe, jeśli okaże się, że koncepcje zmiany osobowości zlokalizowane w różnych punktach przedstawionej przestrzeni będą różniły się nie tylko ze wzglę­du na wyróżnione cechy. Różnice powinny dotyczyć znacznie szerszego zakresu spraw. Spełnienie tego warunku mogłoby upoważniać do mó­wienia o pewnego rodzaju typologii koncepcji zmiany osobowości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)