DRUGA TEZA

Czym jednak objaśnić niewątpliwą atrakcyjność te~ go pojęcia obecnie i zainteresowanie, jakie wzbudza w kręgach intelektualistów marksistowskich?Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie musi od­wołać się do natury przeobrażeń społecznych i ekono­micznych, jakie zachodzą w krajach socjalistycznych. Dla określenia tych zmian wprowadzone zostało po­jęcie socjalizmu rozwiniętego w odróżnieniu od socja­lizmu rozwijającego się. Nie wdając się tu w szcze­gółową analizę pojęcia socjalizmu rozwiniętego, można powiedzieć, że na jego treść składają się co najmniej dwie istotne cechy: jest to zatem socjalizm, który przyswoił w sferze technicznej i technologicznej efek­ty rewolucji przemysłowej i realizuje w swych ra­mach procesy rewolucji naukowo-technicznej, a w za­kresie podstawowych osiągnięć socjalnych stawia so­bie zadanie podniesienia poziomu zaspokajania potrzeb swych obywateli, właśnie jakości zaspokojenia po­trzeb, co łączy się z większą niż dotychczas troską o    sferę usług i całą sferę warunków bytowych lud­ności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)