MIANO IDEOLOGA

Jeśli więc twór­cę marksizmu można by określić mianem ideologa, to byłby on niewątpliwie ideologiem w innym rozu­mieniu — nieklasycznym lub naukowym (gdyby okre­ślenia te nie prowadziły na gruncie jego intuicji do sprzeczności). I w takim kierunku poszła w istocie późniejsza myśl marksistowska, poczynając od Le­nina. Nadając pojęciu ideologii (i świadomości spo­łecznej) sens nieco szerszy, Lenin nie odczuwa żad­nych trudności, gdy mówi o ideologiach naukowych i nienaukowych. Marksizm jest w tym lJjęciu ideolo­gią, ale ideologią naukową. Należy jednak pamiętać, że sens ten — powszechnie obecnie przyjęty w litera­turze marksistowskiej — odbiega od pierwotnych in­tuicji twórcy marksizmu.Mamy więc przed sobą zasadnicze elementy marksowskiej koncepcji intelektualistów. Intelektualiści w tym ujęciu to ludzie wypełniający funkcje ideologicz­ne — wypracowywania „wyrazu” dla potrzeb i sy­tuacji grup i klas społecznych, a także pośrednio spo­łeczeństw i epok — i dokonujący tego bądź środkami czerpanymi z rezerwuaru myśli polityczno-prawnej, filozoficznej, religijnej czy artystycznej, bądź środka­mi myśli naukowej, która, według Marksa, ani nie sytuuje się na tym samym poziomie co poprzednie, ani też nie powstaje w wyniku ich systematyzacji czy systematyzacji doświadczenia potocznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)