MÓWIENIE O POTRZEBIE

Nie wystarczy mówić tu o po­trzebie wzmożenia ofensywności. Postulat taki jest niewątpliwie słuszny, ale zbyt mało określony. Zja­wisko, z którym.mamy do czynienia, nosi charakter totalnej inwazji ideologicznej skierowanej na system socjalistyczny. I odpowiednio do tego winien być zakrojony program szerokiego odporu, obejmujący ca­łość aparatu ideologicznego, w którym intelektuali­stom przypada wyjątkowo ważna rola ośrodka wy­pracowującego podstawowe intelektualne treści i na­rzędzia. Musimy odpowiadać zarówno na krytykę rze­czywistości socjalistycznej, jak i marksizmu. Musimy również sami wyjść z bardziej pogłębioną i szeroką krytyką świata kapitalistycznego i jego współczesnej teoretyezno-ideologicznej nadbudowy. Wymaga to za­równo rozwinięcia marksistowskich technik analizy krytyki, zasad polemiki ideologicznej, jak też pod­jęcia badań nad ideologiczno-aksjologicznymi katego­riami w rodzaju wspomnianych pojęć wolności, de­mokracji, praw człowieka, równości itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)