PRÓBA PREDYKACJI PRZYSZŁYCH POSTAW POLITYCZNYCH BADANYCH DZIECI

Zatem można przypuszczać, że aktualna percepcja świata spo­łecznego, w której wybija się na czoło postrzeganie treści społecznych bardziej w kategoriach konfliktu niż współdziałania, czyli bliżej agre­sji niż ugody, będzie miała wpływ także na ogólny rozwój osobowości. Idąc w ślad za eksperymentami np. Bandury (1961), Lieberta i Barona (1972) można przewidywać, że dzieci spostrzegające dorosłych jako agre­sywnych (konfliktowych) będą przyjmowały ich zachowania jako mo­del zachowań własnych. Z pracy Aronsona (1978, s. 217 – 218) wynika, że „istnieje związek między oglądaniem przemocy w dzieciństwie (szcze­gólnie w wieku 7-9 lat) a natężeniem zachowania agresywnego młodzie­ży”. Ponadto „przejmowanie […] agresywnych wzorów zachowania jest znacznie szybsze i bardziej trwałe wówczas, gdy dzieci postrzegają poka­zywane zdarzenia jako realistyczne” (tamże).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)