PRZEDSTAWIENIE TEORII

Chodziło w tym wypadku nie tylko o przedstawienie teorii wyjaś­niającej ewentualne zmiany zachowania, lecz przede wszystkim o kon­cepcje, które zawierałyby dyrektywy dotyczące skutecznego zmieniania zachowań ludzkich.Istnieje kilka charakterystycznych cech w rozpatrywaniu zmiany oso­bowości w ramach psychologii klinicznej. Przede wszystkim przyjmuje się tutaj założenie, wskazane już poprzednio, że osobowość jest z natury trwała, niezmienna i stabilna. Można powiedzieć więcej — niezmienianie się naturalnie ukształtowanej struktury osobowości traktowane jest jako pewnego rodzaju wartość. Jej naturalny stan jest zawsze rozumiany ja­ko coś właściwego, niezależnie od tego, jakimi kryteriami będziemy po­sługiwali się oceniając jego wartość. Z kolei zmiana osobowości traktowa­na jest jako przypadkowe lub celowe oddziaływanie czynników, najczę­ściej zewnętrznych, które doprowadzają do przejścia osobowości z jedne­go stanu — nazwać go można stanem właściwym (stanem W) — w stan inny, który można nazwać patologicznym (stan P). W wypadku oddzia­ływań terapeutycznych, zmiana osobowości jest rozpatrywana odwrotnie jeat nią przejście ze stanu P do stanu W lub maksymalne zbliżenie się do niego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)