WARUNKI SPOŁECZEŃSTWA

Choćby już z tego widać, jaką war­tość może mieć mit, który z wszystkimi intelektua­listami bez wyjątku wiąże moment krytyki i opozycji.Sytuacja ta przeniesiona na warunki społeczeństwa socjalistycznego oznacza, że intelektualiści marksi­stowscy zajmą w nim pozycję ideologów wyróżnio­nych, a marksizm pozycję wyróżnionej ideologii i świa­topoglądu. Dotyczy to nie tylko intelektualistów roz­wijających, uprawiających i upowszechniających myśl rtfarksistowską jako myśl panującą, ale i tych wszyst­kich twórców duchowych, którzy stoją na pozycjach wartości społeczeństwa socjalistycznego, wartości te akceptują i dają im „wyraz” w swych wytworach. Sta­nowią oni trzon ideologów społeczeństwa socjalistycz­nego i klasy robotniczej jako jego klasy panującej.Od początków ruchu robotniczego intelektualiści od­grywają w nim ważną i istotną rolę. I nie jest to zja­wisko przypadkowe. Ruch robotniczy nie byłby tym, czym jest, bez intelektualistów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)