WAŻNOŚĆ PROBLEMATYKI

O wyjątkowej ważności problematyki ontologicznej dla humanistyki świadczą także dotychczasowe spory wokół jej podstaw — zarówno dawny spór o  psyehologizm, jak i współczesny na temat struktu- ralizmu. W każdym z tych wypadków szło przede wszystkim o rozumienie istoty rzeczywistości społecz­nej — czy jest ona ostatecznie natury psychicznej, czy też stanowi formę przejawiania się jakichś nie- uświadamianych struktur umysłowych. Od tego za­wisły rozstrzygnięcia bardziej szczegółowe, dotyczące konstrukcji mechanizmu wyjaśniania i walorów for­mułowanych na gruncie takich założeń teorii.Występowanie natomiast materializmu historyczne­go w roli metodologii nauk humanistycznych uważamy za sprawę ważną, ale wtórną wobec zagadnień onto- logicznych i eksplanacyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)